سوالات نقشه کشی هفتم

پودمان نقشه کشی

نقشه-کشی-هفتم

 1. نرم‌ترین و پر رنگ‌ترین مدادها ................ و سخت‌ترین و کم‌رنگ‌ترین آن‌ها، .............. است. برای ترسیم نقشه ها می توان از مدادهای معمولی یا ………… استفاده کرد

  ص۵۹

  8B و 9H و HB

 2. دو گونیای مهم و موجود در نقشه کشی کدامند؟
  ص۵۹
  یکی گونیای معروف به ۴۵ درجه (۴۵ در ۴۵) و دیگری ۳۰ یا ۶۰ درجه (۳۰ در ۶۰) است.
 3. ابزار اندازه گیری زاویه چه نام دارد و رایج ترین آنها در نقشه کشی کدامند؟
  ص۵۹
  نقاله. نقاله‌های رایج در نقشه کشی ۱۸۰ و ۳۶۰ درجه هستند
 4. بزرگترین کاغد در استاندارد A کدام است؟
  ص۶۰
  A0
 5. در کشیدن خط با دست، خط افقی را از ................ به ................... و خط عمودی را از ..................... به ..................... باید کشید
  ص۶۱
  چپ به راست - بالا به پایین
 6. خط‌های کوتاه را چگونه باید کشید؟
  ص۶۱
  بدون حرکت بازو و با حرکت مچ و انگشتان
 7. خط اصلی یا خط دید برای چه مواردی به کار می‌رود؟
  ص۶۵ شکل ۲-۶
  لبه‌های جسم و خطوط بیرونی تصویر
 8. خط چین یا خط ندید برای چه مواردی به کار می‌رود؟
  ص۶۵ شکل ۲-۶
  برای نمایش لبه‌های داخلی یا پشت جسم
 9. خط محور برای چه موردی به کار می‌رود؟
  ص۶۵ شکل ۲-۶
  نمایش محور
 10. خط نازک برای چه مواردی به کار می‌رود؟
  ص۶۵ شکل ۲-۶
  خطوط اندازه، هاشور، و خطوط کمکی
 11. سه نمای (روبرو، جانبی و بالای) شکل زیر را رسم کنید.

  ص۶۸

  روبرو:

  جانبی:

  بالا:

 12. در صنعت مکانیک، معمولا واحد اندازه، .................. است بنابراین از نوشتن آن خودداری می‌شود
  ص۶۹
  میلی‌متر
 13. مقیاس چیست. رابطه‌ی آن را بنویسید.

  ص۷۰

  همیشه ترسیم تصویرهایی از جسم به اندازه واقعی (حقیقی) امکانپذیر نیست. برای ترسیم قطعات کوچکی مثل قطعات چرخ دنده‌های ساعت مجبورید نقشه جسم را چند برابر بزرگتر ترسیم کنید و برای قطعات بزرگی مانند میز مجبورید نقشه جسم را چند برابر کوچکتر ترسیم کنید. برای این منظور بایستی از مقیاس استفاده کنید.

 14. مقیاس واحد چیست؟
  ص۷۰
  اگر نقشه ترسیم شده دقیقا به اندازه‌ی جسم باشد، با مقیاس واحد یا یک به یک (۱:۱) ترسیم شده است.
 15. مقیاس کاهشی چیست؟
  ص۷۰
  : اگر ابعاد قطعه بزرگ باشد، اندازههای آن به نسبت معینی کوچکتر ترسیم میشوند. به مقیاس این نقشه‌ها کاهشی یا کوچک کردنی می‌گویند.
 16. مقیاس افزایشی چیست؟
  ص۷۰
  : اگر ابعاد قطعه کوچک باشد، اندازههای آن به نسبت معینی بزرگتر ترسیم میشوند. به مقیاس این نقشه‌ها افزایشی یا بزرگ کردنی می‌گویند
فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری