سوالات پودمان فناوری و نوآوری همراه با پاسخ

.

پودمان-فناوری-و-نوآوری

 1. نوآوری چیست؟

  ص ۲

  اختراعی که به تولید رسیده باشد، نوآوری نامیده میشود. 

 2. روش‌های نوآور شدن را نام ببرید.

  ص۲

  ایده گرفتن از آفرینش، بررسی روش کار وسایل پیرامون خود، بررسی زندگی مخترعان، افزایش قدرت خلاقیت و یاد گرفتن روش طراحی و ساخت.

 3. سه روش پرورش خلاقیت را بنویسید
  ارتباط اجباری، بارش فکری، مشورت
 4. مراحل فرآیند طراحی و ساخت را بنویسید

  شکل 1-7 (ص۷)
  مراحل طراحی و ساخت (شکل 1-7)
  مراحل طراحی و ساخت (شکل 1-7)

   

 5. فناوری چیست؟

  ص۹

  کاربرد عملی دانش در یک موضوع را فناوری میگویند.هنگامی که شما دانش و ابزاری را برای زندگی بهتر به کار میبرید در حال تولید فناوری هستید. 

 6. فناوری از نظر پیچیدگی به چه سطوحی تقسیم بندی می‌شود؟

  ص10

  فناوری از نظر پیچیدگی به سه سطح ساده، متوسط و پیشرفته تقسیمبندی میشود. 

 7. سیستم چیست؟

  ص11

  سیستم مجموعه‌ای است که اجزای آن باهم در ارتباطند. این اجزاء با فرایندهایی، ورودیها را به خروجیها تبدیل می‌کنند. 

فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری