پرسش‌های پودمان عمران با پاسخ

پودمان عمران

عمران

 1. بخش‌هایی از زمینه‌ی سازه (در حوزه‌ی عمران) را نام ببرید.

  ص۸۲ شکل۱-۷
  • ساختمان سازی
  • سدسازی
  • ساخت سکوهای دریایی
  • احداث خطوط لوله
 2. بخش‌هایی از زمینه‌ی حمل و نقل (در حوزه‌ی عمران) را نام ببرید.

  ص۸۲ شکل۲-۷
  • جاده‌ها
  • راه آهن
  • فرودگاه‌ها
 3. آجر چیست؟
  ص۸۳
  آجر، خشت خامی است که در کوره حرارت داده می‌شود تا مقاومت لازم را به دست آورد.
 4. طول آجر معمولا چقدر باید باشد؟
  ص۸۳
  ه طور کلی طول آجر باید دو برابر عرض آن به عالوه یک سانتیمتر بند مالت باشد
 5. منظور از پیوند در دیوارهای آجری چیست؟
  ص۸۴
  منظور از پیوند در دیوارهای آجری این است که درز بین آجرها (فاصله‌ی آجرها) در ارتفاع دیوار به صورت یک در میان در یک راستا قرار گیرند.
 6. دیوارهای با ضخامت 20سانتیمتر به باال دیوارهای .............. هستند که می‌توانند بار سقف را تحمل کنند. دیوارهای با ضخامت کمتر را دیوار .............................................. می‌گویند.
  ص۸۵
  باربَر - غیرباربَر یا جداکننده (پارتیشن)
 7. اندودکاری گچ چه کاربردهایی دارد؟

  ص۹۰

  اندودکاری به منظور مسطح سازی سطوح، افزایش مقاومت و نیز یکپارچگی دیوارها و سقف، است.

 8. به چه دلیل میتوان سطح‌های بزرگ را بدون اینکه ترک بخورد اندود کرد؟

  ص۹۰

  ملات 8/گچ ساختمانی هنگام گرفتن، یک درصد حجمش زیاد می‌شود و همهٔ سوراخ های ریز پوستهٔ رومالی پر میشود. از این رو میتوان سطح‌های بزرگ را بدون اینکه ترک بخورد اندود کرد.

 9. کدام یک از شکل‌های زیر کلوک را نشان می‌دهد؟

  ص۸۴ شکل۶-۷

  شکل ۳

 10. کدام یک از شکل‌های زیر آجر کلاغ پر را نشان می‌دهد؟

  ص۸۴ شکل۶-۷

  شکل ا

فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری