سوالات پودمان ساز و کار حرکتی با پاسخ

پودمان ساز و کارهای حرکتی

سازوکارهای-حرکتی-نهم

 1. شش نمونه از سازوکارهای حرکتی را نام ببرید

  ص۲۶
  • سازوکار حرکتی چرخ دنده
  • سازوکار حرکتی چرخ تسمه
  • سازوکار حرکتی چرخ زنجیر
  • ساز و کار حرکتی چرخ اصطکاکی
  • ساز و کار حرکتی بادامک
  • ساز و کار حرکتی پیچ حرکتی
 2. ساز و کار حرکتی چرخ دنده چیست؟

  ص۲۶

  ساز و کار حرکتی چرخ دنده، سیستمی است که حداقل از دو چرخ دنده تشکیل شده و به صورت جفت کار میکند. به همین دلیل آن را ساز و کار حرکتی چرخ دنده می‌نامند.

 3. شکل زیر چه نوع ساز و کار حرکتی چرخ دنده را نشان می‌دهد؟

  ص۲۷

  ساز و کار حرکتی چرخ دنده ساده

 4. شکل زیر چه نوع ساز و کار حرکتی چرخ دنده را نشان می‌دهد؟

  ص۲۷

  ساز و کار حرکتی چرخ دنده مارپیچ

 5. شکل زیر چه نوع ساز و کار حرکتی چرخ دنده را نشان می‌دهد؟

  ص۲۷

  ساز و کار حرکتی چرخ دنده مخروطی

 6. شکل زیر چه نوع ساز و کار حرکتی چرخ دنده را نشان می‌دهد؟

  ص۲۷

  ساز و کار حرکتی چرخ دنده پیچ و چرخ حلزون

 7. شکل زیر چه نوع ساز و کار حرکتی چرخ دنده را نشان می‌دهد؟

  ص۲۷

  ساز و کار حرکتی چرخ دنده شانه‌ای ساده

 8. شکل زیر چه نوع ساز و کار حرکتی چرخ دنده را نشان می‌دهد؟

  ص۲۷

  ساز و کار حرکتی چرخ دنده داخلی

 9. شکل زیر چه نوع ساز و کار حرکتی را نشان می‌دهد؟

  ص۲۶

  ساز و کار حرکتی چرخ تسمه

 10. شکل زیر چه نوع ساز و کار حرکتی را نشان می‌دهد؟

  ص۲۶

  ساز و کار حرکتی چرخ زنجیر

 11. شکل زیر چه نوع ساز و کار حرکتی را نشان می‌دهد؟

  ص۲۶

  ساز و کار حرکتی چرخ اصطکاکی

 12. شکل زیر چه نوع ساز و کار حرکتی را نشان می‌دهد؟

  ص۲۶

  ساز و کار حرکتی بادامک

 13. شکل زیر چه نوع ساز و کار حرکتی را نشان می‌دهد؟

  ص۲۶

  ساز و کار حرکتی پیچ حرکتی

 14. چرا اجزای ساز و کار حرکتی چرخ زنجیر را باید به مقدار کم روغن کاری کرد؟
  ص۲۸
  زیرا باعث جمع شدن سریع گرد و خاک بر روی اجزای آن می‌شود
 15. مزیت‌های پل خضر که توسط مهندسین جوان جهاد در جنگ تحمیلی ایران و عراق ساخته شد، چه بود؟

  ص۳۶

  ارزان بودن و سریعالنصب بودن پل خضر و همچنین پیچیده نبودن کار با آن، از مزیت‌های این طرح بود.

  هواپیماهای عراقی هیچگاه نتوانستند این پل متحرک را که برایشان نامرئی بود، مورد حمله قرار دهند.

فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری