سوالات پودمان ترسیم با رایانه همراه با پاسخ

پودمان ترسیم با رایانه

ترسیم-نهم

 1. چهار کاربرد فناوری ترسیم با رایانه را در مشاغل مختلف بیان کنید

  ص۱۴
  • ترسیم نقشه‌های صنعتی در تولید قطعات
  • ترسیم نقوش در هنر
  • ترسیم نقشه‌های ساختمانی
  • ترسیم الگوهای طراحی دوخت
 2. مزایای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه را بنویسید

  ص۱۵
  • دقت
  • سرعت
  • ظاهر نقشه‌ها
  • مقیاس
  • اشتراک با دیگران
  • استفاده دوباره
 3. نمادهای زیر برای ترسیم چه شکلی به کار می‌روند؟

  1. ترسیم خط (Line) به روش‌های گوناگون
  2. ترسیم دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
  3. ترسیم خط (Line) و دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
  4. ترسیم کمان (Arc) به روش های گوناگون
  جدول۳-۲

  ۱) برای ترسیم خط (Line) به روش‌های گوناگون

 4. نمادهای زیر برای ترسیم چه شکلی به کار می‌روند؟

  1. ترسیم خط (Line) به روش‌های گوناگون
  2. ترسیم دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
  3. ترسیم خط (Line) و دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
  4. ترسیم کمان (Arc) به روش های گوناگون
  جدول۳-۲

  2)ترسیم دایره (Circle) به روش‌های گوناگون

 5. نمادهای زیر برای ترسیم چه شکلی به کار می‌روند؟

  1. ترسیم خط (Line) به روش‌های گوناگون
  2. ترسیم دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
  3. ترسیم خط (Line) و دایره (Circle) به روش‌های گوناگون
  4. ترسیم کمان (Arc) به روش های گوناگون
  جدول۳-۲

  4)ترسیم کمان (Arc) به روش های گوناگون

 6. شکل زیر، نماد چه ابزاری است و چه کاربردی دارد؟

  ص۱۸

  تقارن. برای قرینه سازی یک شکل به کار می‌رود.

 7. شکل زیر، نماد چه ابزاری است و چه کاربردی دارد؟

  ص۱۹

  آرایه. برای تکرار یک شکل به کار می‌رود.

 8. کاربرد ابزار دوران (Rotate) را بنویسید
  ص۱۹
  دوران دادن یک شکل حول یک نقطه
 9. کاربرد ابزار برش (Trim) را بنویسید
  ص۱۹
  برش زدن قسمت‌های اضافی یک شکل
 10. کاربرد ابزار امتداد (Extend) را بنویسید
  ص۱۹
  امتداد دادن شکل‌ها تا یک شکل دیگر
 11. کاربرد ابزار مقیاس (Scale) را بنویسید
  ص۱۹
  بزرگ و کوچک کردن یک شکل
 12. ابزارهای زیر برای چه کاری استفاده می‌شوند؟

  شکل ۱۲-۲

  برای اندازه گذاری طول، قطر، شعاع و زاویه

 13. مزیت‌های اندازه گذاری با نرم افزار ترسیم را بنویسید.

  ص۲۱
  • خطوط اندازه را طبق استاندارد ترسیم میکند.
  • اندازه‌ها و زوایای نقشه را ابتدا محاسبه میکند و سپس نشان میدهد. 
فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری