سوالات پودمان الگوریتم با پاسخ

پودمان الگوریتم

الگوریتم-نهم

 1. تعریف «حل مسئله» را بنویسید.
  ص۴
  به فرایندی که فرد سعی میکند با کمک آن برای مسائل زندگی روزمره خویش راه حل‌های موثری پیدا کند، «حل مسئله» می‌گویند.
 2. الگوریتم چیست؟
  ص۵
  الگوریتم روشی گام به گام برای حل مسئله است. به هر دستورالعملی که مراحل انجام دادن کاری را با زبانی دقیق و با جزئیات کافی بیان نماید، به طوری که ترتیب مراحل و شرط خاتمه عملیات درآن کاملا مشخص شده باشد، «الگوریتم» می‌گویند.
 3. نمره‌های ماهانه‌ی مریم 19 ،75/16 ،18 و 16 است. الگوریتم محاسبه‌ي معدل نمرات مریم را بنویسید.

  ص۷

  1ــ شروع 

  2ــ نمره های 19 ،75/16 ،18 و 16 را زیر هم روی کاغذ بنویسید. 

  3ــ نمره‌ها را با هم جمع کنید. 

  4ــ حاصل جمع را بر 4 تقسیم کنید. 

  5ــ حاصل تقسیم، معدل نمرات مریم است. 

  6ــ پایان 

 4. واژه‌ی الگوریتم از چه کلمه‌ای گرفته شده است؟
  ص۵
  از نام ابوجعفر محمد بنموسیالخوارزمی ریاضیدان و منجم ایرانی در قرن دوم هجری قمری گرفته شده است.
 5. استفاده از متغیرها در نوشتن الگوریتم چه فایده‌ای دارد؟
  ص۷
  با استفاده از الگوریتم‌ها، می‌توان مسئله مشابهی را که فقط اعداد متفاوتی دارد، با همان الگوریتم حل کرد.
 6. الگوریتمی بنویسید که معدل چهار نمره را حساب کند.

  ص۷
  1. شروع 
  2. نمره ها را در متغیرهای A ، B ، C و D قرار دهید. 
  3. S←A+B+C+D ـ
  4.  M←S ÷ 4 
  5. M معدل است. 
  6. پایان
 7. در نوشتن الگوریتم برای قرار دادن حاصل محاسبه در یک متغیر از چه علامتی استفاده می‌شود؟

  ص۷

  از عالمت ← استفاده میشود تا با علامت مساوی که برای مقایسه به کار میرود اشتباه نشود.

 8. روش روندنما چیست؟

  ص۸

  روندنما یا flowchart، روش دیگری برای بیان الگوریتم و با استفاده از شکل های استاندارد است. در این روش، مراحل الگوریتم با استفاده از شکلهای هندسی نشان داده میشوند و به وسیله خط های جهت دار، ترتیب اجرای مراحل مشخص میشوند. 

 9. در روندنما برای نشان دادن شروع یا پایان عملیات از چه نمادی استفاده می‌شود؟
  ص۸
  از شکل بیضی
 10. در روندنما برای نشان دادن «دریافت ورودی یا نمایش خروجی» از چه نمادی استفاده می‌شود؟
  ص۸
  از شکل متوازی الاضلاع
 11. در روندنما برای نشان دادن «انجام دادن فرآیند، محاسبات و مقداردهی» از چه نمادی استفاده می‌شود؟
  ص۸
  از شکل مستطیل
 12. در روندنما برای نشان دادن «وجود یک شرط» از چه نمادی استفاده می‌شود؟
  ص۸
  از شکل لوزی
 13. الگوریتمی بنویسید که با دریافت دو اندازه زاویه، مشخص کند که آیا این زاویه ها متمم هم هستند یا خیر؟ سپس روند نمای آن را نیز رسم کنید.

  ص۸
  1. شروع
  2. اندازه‌ی زاویه ها را در متغیرهای A و B قرار دهید. 
  3. اگر 90 =B+A است پس زاویه های A و B متمم هم هستند در غیراینصورت زاویه های A و B متمم نیستند. 
  4.  پایان
 14. یک نرم افزار مناسب برای رسم روندنما را نام ببرید
  ص۹
  Edraw
 15. حلقه چیست و در چه مواقعی (در روندنما) به کار می‌رود؟

  ص۹

  ممکن است مواردی پیش بیاید که لازم باشد مراحلی از عملیات، چند بار تکرار شود. با استفاده از یک شرط می‌توان به جای چند بار نوشتن این مراحل، مسیر روندنما را به صورتی تغییر داد که بتوان آنها را به تعداد مورد نیاز، تکرار کرد. به این تکرار مرحله‌ها حلقه می‌گویند.

 16. روند نمای الگوریتمی را رسم کنید که 8 نمره از ورودی دریافت کند و میانگین آنها را نمایش دهد.

  ص۱۰
 17. الگوریتم سوهانکاری یک قطعه‌ی فلزی را بنویسید و روندنمای آن را رسم کنید.

  ص۱۱

  1ــ شروع 

  2ــ قطعه فلز بریده شده را به گیره ببندید. قطعه باید کمی بیرون ً ً تراز باشد، در غیر این صورت آن را باز کنید و مجددا از گیره و کاملا به طور صحیح به گیره ببندید. 

  3ــ سوهان را به شکل مناسب در دست بگیرید و قطعه فلزی را سوهان کاری کنید. سپس زاویه های قطعه را با گونیا کنترل کنید. اگر اضلاع کار بر یکدیگر عمود نیستند، سوهان کاری را ادامه دهید. 

  4ــ پایان

فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری