سوالات پودمان الکترونیک با پاسخ

پودمان الکترونیک هشتم

الکترونیک-هشتم

 1. اختلاف پتانسیل الکتریکی چیست؟

  ص24

  اختلاف پتانسیل عاملی برای حرکت الکترونها در بین دو نقطه از یک مدار الکتریکى است و واحد (یکا)آن بر حسب ولت (V)بیان میشود. پتانسیل را با حروف E، V نشان مى دهند.

 2. منابع ولتاز الکتریکی به چند دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند؟
  ص24
  دو دسته کلی: منابع مستقیم (DC) و منابع متناوب (AC)
 3. منبع ولتاژ مستقیم (DC) چیست؟

  ص25

  منابعی را که قطب مثبت (+) و قطب منفی (-) ثابت دارنــد و حرکت الکترونها در مدار آنها در یک جهت ثابت است، «منبع ولتاژ مستقیم یا منبع جریان مستقیم» مى نامند.

 4. چهار نمونه از منابع ولتاژ مستقیم (DC) را نام ببرید

  ص25
  • باتری قابل شارژ
  • باتری قلمی
  • پیل‌ها
  • شارژرها
 5. منبع ولتاژ متناوب (AC) چیست؟

  ص26

  منابع ولتاژی است که قطب مثبت (+) و قطب منفی (-) آنها به ترتیب جابه جا می‌شــوند و با این جابه جایی جهت جریان الکتریکی در مدار الکتریکی نیز تغییر میکند. برق شهر نمونهاى از منبع جریان یا ولتاژ متناوب است.

 6. شدت جریان الکتریکی چیست؟

  ص26

  عبور جهت ِدار الکترون ِ ها از یک رســانا یا هادی الکتریســیته »شدت جریان الکتریکی« نام داردکه با حرف I نشــان داده میشــود و واحد آن آمپر (A)است.

 7. دیود نوردهنده یا LED چیست؟

  ص26

  دیود نوردهنده در حقیقت یک لامپ کوچک با ولتاژ کم (بین5/1 تا 3 ولت) و جریان 10 تا 30  میلی آمپر است. این قطعه الکترونیکی دارای دو پایه، یکی مثبت (آند) و دیگری منفى (کاتد) است که همواره جریان را از قطب مثبت به قطب منفی هدایت میکند. معمولا پایه متصل به قطب مثبت (آند) بلندتر است.

   

 8. مقاومت الکتریکی چیست
  ص27
  به هر مادهای که در برابر عبور جریان الکتریکی )حرکت الکترونها( مقاومت کند، »مقاومت الکتریکی« گفته میشود. واحد مقاومت الکتریکی اُهم است. مقاومت الکتریکی را با حرف R نشان می‌دهند.
 9. اجزای مدار الکتریکی را نام ببرید

  ص28
  •  منبع ولتاژ؛
  •  مسیر عبور جریان (رسانای مناسب)، مثل سیم؛ 
  • مصرفکننده (بار)، مثل المپ؛ 
  •  کلید براى قطع و وصل جریان
 10. قانون اُهم را بنویسید.

  ص29

  V = I . R

 11. مولتی متر چیست؟

  ص30

  برای اندازه گیری کمیت‌های الکتریکی ولتاژ، جریان، و مقاومت الکتریکی از وسیله‌ای به نام مولتی متر استفاده می‌شود. این دستگاهها در دو نوع دیجیتالی (عددی) و آنالوگ (عقربه‌ای) موجود است.

 12. آی سی (IC) چیست؟

  ص31

  مدارهایی شامل مجموعه‌ای از ترانزیستور، مقاومت و خازن ً در یک بسته بندی کوچک است که مستقلا برای کاری خاص ساخته میشوند. آی‌سی‌ها میتوانند پایه‌های متعدد داشته باشند

 13. سیم مخصوص لحیم ترکیبی از ............ و .............. است.
  ص31
  قلع - سرب
فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری